Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Artikelen: De zaken die Welles Kids op zijn website aanbiedt, welke zaken door de Klant besteld kunnen worden.
Welles Kids: De onderneming handelend onder de naam Welles Kids, de gebruiker van deze algemene voorwaarden.
Klant: De partij met wie Welles Kids een overeenkomst aan gaat.

Artikel 2. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waar Welles Kids partij bij is. Het plaatsen van een bestelling of het geven van een opdracht door de Klant geldt als instemming met de toepassing van deze algemene voorwaarden.Afwijking van de algemene voorwaarden is alleen mogelijk indien partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk vooraf zijn overeengekomen.De toepasselijkheid van de door de Klant gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen.Mocht enige bepaling van de algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, dan zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zal/zullen de nietige of vernietigde bepaling(en) van de algemene voorwaarden worden vervangen door een nieuwe, rechtens toelaatbare bepaling(en) waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en) in acht wordt genomen.Welles Kids behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Indien de Klant een wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

 Artikel 3. Aanbiedingen
Alle aanbiedingen van Welles Kids worden vrijblijvend uitgebracht en zoveel mogelijk van een termijn voorzien. Aanbiedingen kunnen niet gewijzigd worden aanvaard.Welles Kids kan niet aan zijn aanbieding gehouden worden indien de Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat die aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Zet- en drukfouten vallen daaronder.Indien de Klant een vrijblijvende aanbieding van Welles Kids aanvaardt, heeft Welles Kids het recht om de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of te herzien. De aanbieding bevat een gelimiteerde omschrijving van de te leveren Artikelen.

Artikel 4. Bestellingen  
De overeenkomst tussen Welles Kids en de Klant wordt eerst bindend voor partijen door de schriftelijke bevestiging van Welles Kids, danwel zodra Welles Kids met instemming van de Klant een aanvang met de uitvoeringshandelingen heeft gemaakt. De omvang van de verplichtingen van Welles Kids wordt uitsluitend bepaald door hetgeen uitdrukkelijk is bevestigd. Welles Kids behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen te weigeren of om deze uitsluitend te accepteren met als voorwaarde dat de verzending zal geschieden onder rembours of na vooruitbetaling. In een dergelijk geval ontvangt de Klant hierover een schriftelijk bericht binnen zeven dagen na de plaatsing van de bestelling. Wijzigingen in een eenmaal verstrekte opdracht, dienen schriftelijk te geschieden en vergezeld te gaan van een duidelijke omschrijving van de wijzigingen. Wijzigingen zijn voor Welles Kids pas bindend, indien deze schriftelijk door hem zijn bevestigd. Na ontvangst van de bestelling van de Klant kan Welles Kids zich op de hoogte stellen van de kredietwaardigheid van de Klant. Indien dit onderzoek onduidelijkheid geeft over de mogelijkheden van de Klant om aan zijn betalingsverplichting te voldoen, heeft Welles Kids de bevoegdheid de overeenkomst te weigeren of om daar nader overeen te komen condities aan de verbinden.

Artikel 5. Prijzen en betaling
De door Welles Kids vermelde prijzen zijn inclusief BTW. Eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, zoals verzendkosten, vallen niet onder de vermeldde prijzen. Deze kosten worden apart weergegeven en vooraf overeengekomen. Betaling kan geschieden via een online betaalsysteem op de website (iDeal). Betaling via internet geschiedt in een goed beveiligde omgeving. Desondanks is betaling via internet voor eigen risico van de Klant. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Klant zijn de vorderingen van Welles Kids opeisbaar.

Artikel 6. Levering
Het risico met betrekking tot de te leveren bestellingen gaat op het moment van levering bij de Klant over op de Klant, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. Welles Kids zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het behandelen van de bestelling van de Klant en bij de uitvoering van die bestelling. Opgegeven leveringstermijnen zijn bij benadering en nimmer fatale termijnen. De bestelling wordt geleverd op het adres dat door de Klant bij de bestelling kenbaar gemaakt is. Welles Kids zal zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling tot uitvoering daarvan overgaan, tenzij een langere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bestelling meer vertraging ondervindt of blijvend onmogelijk wordt, ontvangt de Klant hiervan zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen één maand na het plaatsen van de bestelling bericht. De Klant is in zulks geval gerechtigd tot het kosteloos ontbinden van de overeenkomst. Welles Kids zal dan het betaalde bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, aan de consument retourneren.

Artikel 7. Conformiteit en garanties
Welles Kids zal zich tot het uiterste inspannen om het geleverde product te laten beantwoorden aan de overeenkomst. Welles Kids verklaart dat de producten die eigenschappen bezitten, die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn. Het product zal beantwoorden aan de omschrijving zoals vermeld door Welles Kids en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en overheidsvoorschriften. Gegevens met betrekking tot het artikel zoals de afmetingen op de internetsite van Welles Kids gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot een beroep op non-conformiteit. De Klant is gehouden te allen tijde de voorschriften en aanwijzingen (waaronder wasvoorschriften) van Welles Kids en/of de fabrikant op te volgen. Welles Kids kan niet in staan voor de deugdelijkheid van producten indien deze voorschriften en aanwijzingen niet behoorlijk worden nageleefd. Een Klant die beroep doet op conformiteit, zal het betreffende product(en) ter beschikking van Welles Kids stellen, zodat Welles Kids het beroep van de Klant kan beoordelen. Indien de Klant met een beroep op conformiteit van Welles Kids verlangt dat zij zaken vervangt, worden de vervangen zaken eigendom van Welles Kids, zonder dat de Klant aanspraak kan maken op een vergoeding. Welles Kids staat niet in voor schade en gebreken die na de levering van zaken zijn ontstaan als gevolg van een ander dan normaal gebruik dat niet is overeengekomen, van ondeskundig gebruik of van gebrek aan zorgvuldigheid, of die het gevolg zijn van veranderingen die de Klant of een derde aan het geleverde heeft aangebracht. Op geleverde producten garandeert Welles Kids nimmer een verdergaande garantie dan de door de fabrikant van de geleverde producten aan Welles Kids verstrekte garantie. Iedere garantie vervalt indien de Klant zelf wijzigingen of reparaties aan de geleverde producten verricht of laat verrichten, of indien de Klant de geleverde producten voor een ander dan normaal doeleind gebruikt.

Artikel 8. Herroepingsrecht
Na ontvangst van de bestelling heeft de Klant normaliter gedurende veertien dagen de mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden, tenzij het gaat om:

-artikelen die gebruikt, beschadigd of niet compleet zijn;
-artikelen die door toedoen van de Klant defect zijn. (In geval van een fabrieksfout komen deze artikelen in aanmerking voor reparatie of vervanging: maatwerk en artikelen die op bestelling geleverd worden)
-ingewisselde vouchers of tegoedbonnen;  
-artikelen die om hygiënische redenen niet geruild kunnen worden. 

Echter is het helaas door opheffing van de website niet mogelijk om artikelen te annuleren (zie ook onze pagina retourbeleid)

Artikel 9. Annulering
Welles Kids behoudt zich het recht voor een bestelling (of een gedeelte daarvan) van de Klant te annuleren door middel van een schriftelijke mededeling aan de Klant. Bij annulering door Welles Kids zal Welles Kids een eventueel betaald bedrag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 30 dagen na de annulering retourneren aan de Klant. De Klant kan een overeenkomst voor het overeengekomen tijdstip van levering schriftelijk annuleren. Daarnaast behoudt de Klant het in artikel 8 omschreven herroepingsrecht.

  • aanpassing van het in rekening gebrachte tarief;
  • het kosteloos vervangen van het geleverde product;
  • het terugnemen van het product tegen restitutie van het door de Klant betaalde tarief.

Klachten schorten de betalingsverplichting van de Klant niet op.

Artikel 10. Overmacht
Welles Kids is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Welles Kids kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de Klant gehouden aan diens verplichtingen jegens Welles Kids tot aan dat moment te voldoen. Welles Kids is gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet -voorzien, waarop Welles Kids geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Welles Kids niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Welles Kids of van derden daaronder begrepen. Welles Kids heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Welles Kids zijn verbintenis had moeten nakomen.

Artikel 11. Aansprakelijkheid
Welles Kids kan niet aansprakelijk zijn voor schade die ontstaan is tijdens of door de uitvoering van de overeenkomst, tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Welles Kids, haar personeel of derden die in opdracht van Welles Kids voor de Klant werkzaamheden verrichten. Indien Welles Kids op enigerlei wijze aansprakelijk blijkt te zijn jegens de Klant, dan is de aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag dat uitgekeerd wordt door de verzekeraar van Welles Kids. Indien de verzekeraar van Welles Kids niet overgaat tot uitkering van enig bedrag, dan is de aansprakelijkheid van Welles Kids beperkt tot de waarde van het betreffende product.

Artikel 12. Klachten
Klachten met betrekking tot de nakoming van de overeenkomst dienen schriftelijk en gemotiveerd bij Welles Kids ingediend te worden, uiterlijk binnen 14 dagen na ontdekking van de gebreken in de nakoming. Na deze datum hebben ingediende klachten geen rechtsgevolgen.

  • aanpassing van het in rekening gebrachte tarief;
  • het kosteloos vervangen van het geleverde product;
  • het terugnemen van het product tegen restitutie van het door de Klant betaalde tarief.

Klachten schorten de betalingsverplichting van de Klant niet op.

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter.
Op alle overeenkomsten tussen Welles Kids en Klant waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen Welles Kids en de Klant die mochten ontstaan en waarover niet in onderling overleg een oplossing kan worden bereikt, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de rechter in de vestigingsplaats van Welles Kids. Niettemin hebben partijen het recht het geschil voor te leggen aan een onafhankelijk arbitrage-instituut. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingezet een geschil in onderling overleg te beslechten.

Door het plaatsen van een bestelling bij Welles Kids verklaart de Klant op de hoogte zijn van deze algemene voorwaarden.